Kołomłocki Zbigniew

Urodzony dnia 14 lipca 1927 r. w Gostyniu jako syn nauczyciela gimnazjalnego Władysława i Michaliny (z d. Kuta) – nauczycielki.

Od najdawniejszych lat lubił rysować i malować – najpierw pod kierunkiem ojca Władysława.

Przedwczesna śmierć ojca (4.09.1939 r.) i wysiedlenie do Generalnej Guberni – Krakowa spowodowały przerwę w rysowaniu. Ponownie zaczyna tworzyć (rysować i malować) w okresie powojennym.

 

W roku 1940 kończy 7 – mą klasę Szkoły Podstawowej w Krakowie. W międzyczasie w latach 1941/42 kończy dwuletnią Szkołę Handlową w Krakowie, a w latach 1942 1945 – trzyletnią Szkołę Zawodową dla Mechaników, pracujących w Wytwórni Sygnałów i Urządzeń Kolejowych w Krakowie.

 • W roku 1945 wraz z rodziną wraca do Gostynia, gdzie w r. 1948 zdaje maturę.

 • W roku 1948/49 odbywa służbę wojskową w Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy w Legionowie, stopniowo awansując do stopnia porucznika.

 • W latach 1950 – 1955 pracuje w Banku Rolnym w Gostyniu, potem jako inspektor w Narodowym Banku Polskim w Gostyniu, następnie jako instruktor handlowy w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gostyniu. W końcu od 1955 roku do roku 1982 pracuje w Wlkp. Hucie Szkoła w Gostyniu na stanowiskach kierowniczych, zajmując się organizacją i zarządzaniem.

W latach 1953 -1958 uczęszcza na zajęcia do Ogniska Plastycznego w Gostyniu utworzonego przy dawniejszym Domu Kultury w Gostyniu. Wykładowcami w Ognisku byli artyści malarze: Czesław Gała (ASP – Warszawa), Nogaj z Liceum Plastycznego w Poznaniu, w późniejszym okresie artysta malarz Zygfryd Wieczorek z Poznania.

Zajęcia w Ognisku Plastycznym odbywały się dwa razy w tygodniu – po godzinach pracy.
W międzyczasie w konsultacjach wystawowych i pokazach brał także udział artysta malarz Zbigniew Łukowiak z Leszna. Po pięciu latach w 1958 r. odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny jako podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, który przeprowadziła Komisja w składzie: Artysty malarza Zbigniewa Skoczylasa i artysty malarza Czesława Gały oraz przedstawiciela Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej.

Amatorzy plastycy (m. in. w/w) otrzymali świadectwa ukończenia zajęć w Ognisku Plastycznym wydane przez Wydział Kultury przy Powiatowej Radzie Narodowej w Gostyniu (28 sierpnia 1958 r.)

 • W 1953 r. kończy dwuletnie Studium Kwalifikacyjne Księgowych Bilansów w Poznaniu.

 • W 1964 r. kończy roczny Kurs Organizacji i Normowania Pracy w Katowicach.

 • W roku 1970 kończy dwuletnie Studium Ekonomiczne w zakresie Zasad organizacji Zarządzania w Poznaniu.

 • W r. 1976 kończy dwuletnie Studium Normatywnego Rachunku Kosztów w Warszawie.

 • W międzyczasie kończy szkolenie w zakresie Obrony Cywilnej I,II i III stopnia w Gliwicach.

 • W trakcie trwania zajęć w Ognisku Plastycznym zorganizowano kilka pokazów prac wykonanych przez amatorów plastyków w Powiatowym Domu Kultury przy ul. Strzeleckiej i w auli Gimnazjum.

 • W dniach wolnych od zajęć (pracy), w ramach możliwości poświęcał się rysunkowi i malarstwu, wystawiając swoje prace na pokazach miejscowych i wystawach wojewódzkich w Lesznie oraz parę razy za granicą (Niemcy, Francja)

 • Uprawia różne techniki plastyczne począwszy od rysunku przez grafikę, pastel sepię, akwarelę, gwasz, na malarstwie olejnym kończąc.

 • Często w pejzażach inspiruje go przyroda, zwłaszcza plenery górskie, parki, przyroda i architektura miejscowa oraz miasta Krakowa, gdzie przebywał w latach 1939 – 1945.

 • Mieszkając w Gostyniu tworzy prace plastyczne, ukazując piękno tego miasta i okolic. Część tych prac znajduje się w Muzeum w Gostyniu i u rodziny.

 • Pasjonują go również studia portretowe, postaci ludzkie, chętnie wraca do tematów z kwiatami i zwierzętami.

 • Ciągle jednak odczuwa niedosyt, pracując nadal w tej materii, dążąc do jak najlepszych osiągnięć

 • W 1982 – 1985 napisał Historię Wlkp. Huty Szkła w Gostyniu, która została wydana drukiem w 1985 r, (70 stron) – wydanie zeszytowe.

 • Za pracę zawodową odznaczony srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

 • Za pracę społeczną odznaczony:

 • Odznaką Zasłużony dla Województwa Poznańskiego,

 • Odznaką Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego.

 • W latach 1955 Doradca Zakładowego Oddziału Samoobrony w WHS w Gostyniu (funkcja społeczna).

 • Równocześnie Instruktor powiatowy Obrony Cywilnej.

 • Działacz Ligi Obrony Kraju. Napisał jej krótką historię (dla Gostynia) od zarania dziejów do 1962 r. Za działalność w tej dziedzinie i osiągnięcia odznaczony kilkakrotnie odznaczeniami państwowymi (medalami i odznaczeniami resortowymi).

 • W roku 1995 otrzymał Laur Gostynia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury poprzez utrwalanie piękna miasta i okolicy w twórczości plastycznej.

 • Nadal pracuje nad doskonaleniem umiejętności rysunkowych i malarskich.

 • Od 1938 r. należy do ZHP do 1948 r. w stopniu młodzika, wywiadowcy ćwika, ostatnio pełniąc funkcję przybocznego – III Drużyny ZHP przy Gimnazjum w Gostyniu.

 • Starosta Gostyński składa Zbigniewowi Kołomłockiemu serdeczne podziękowanie za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz kultury w Powiecie Gostyńskim. Gostyń 10 lutego 2006 r.(dyplom w aktach) /-/ Elżbieta Palka

 • W początku lat siedemdziesiątych wstąpił do Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu. W roku 1975 otrzymał srebrną odznakę TNOiK. Od tego roku pełni funkcję społecznie Przewodniczącego Koła TNOiK przy Wielkopolskiej Hucie Szkła w Gostyniu a następnie od roku 1978 był członkiem Wojewódzkiego (Zarządu) Oddziału Towarzystwa Naukowego, Organizacji i Kierownictwa w Lesznie do roku (1.IX) 1983 – do czasu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Przez cały okres w WHS w Gostyniu, a szczególnie od roku 1963 zajmował się organizacyjną stroną przedsiębiorstwa – opracował dla Przemysłu Szklarskiego (Zarząd w Sosnowcu)księgę służb określającą obowiązki każdego pracownika i kierownika komórek organizacyjnych wraz ze schematem organizacyjnym w podziale na:

 • Zarząd – produkcję wraz z działem pomocniczym, gospodarką pozaoperacyjną. Współpracując z Ośrodkami i Naukowymi, Ministerstwa Budownictwa w Katowicach i przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu. Opracował schematy ksiąg WHS.

 • Produkcji – gospodarki energetycznej – głównego mechanika – oraz księgę obiegu dokumentów.

Księgi wpr. oprócz wytycznych do ich pracy w Wydziale zawierały instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz karty pracy i eksploatacji tych urządzeń opracowane przez poszczególne działy specjalistyczne.

Na podstawie wykazu Sankeyia zorganizowano przepływ ładunków w poszczególnych fazach pracy i ustalono włąściwą ilość środków transportu do przemieszczania tych ładunków. Stale dążono do unowocześniania procesów produkcyjnych poprzez obserwację czasu pracy poszczególnych stanowisk pracy i urządzeń, właściwego transportu (rozładunek surowców, transport wewnętrzny, załadunek wyrobów gotowych do wysyłki itp.), zgodnie z założeniem orgniazacji pracy Henryka Mreły.

W dniu 27 kwietnia 1982 r. decyzją Prezydium Rady Pracowniczej z dnia j. w. przyznano Zbigniewowi m. in. Tytuł „Zasłużony pracownik Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu” (podpisał inż. Bolesław Bukowski – Dyrektor przedsiębiorstwa z okazji 60 – lecia Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu (legitymacja nr 21).

Na zaproszenie Władz Wojewódzkich Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa w Poznaniu, jako przewodniczący Koła TNOiK i kierownik Działu Organizacji i Zarządzania w WHS w Gostyniu, brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji TNDiK w Gdańsku w dniach 6 i 7 listopada 1975 r. o tematyce „Służba Organizatorska w Branży i Przedsiębiorstwie Przemysłowym w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. W trakcie trwania Konferencji Naukowej brał udział jako przewodniczący Dyskusyjnego Zespołu Panelowego przeprowadzającego debatę na tematy:

 • inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu organizacji i zasad zarządzania,

 • ustalenie wytycznych odnośnie metod pracy służb organizatorskich w przemyśle,

 • ustalenie wytycznych odnośnie metod pracy służb organizatorskich w przemyśle,

 • współdziałania z właściwymi jednostkami i służbami w branży w zakresie zastosowania informatyki dla celów zarządzania.

Ustalenie z tej Konferencji Naukowej dla organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami zostały zgromadzone w opracowanym przez naukowców Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku , biorących udział w tej Konferencji i w podsumowaniu dyskusji panelowych. Ustalenia te zostały przesłane wszystkim przedsiębiorstwom biorącym udział w Konferencji i służyły jako wytyczne do dalszej pracy organizacyjnej i zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych.

W 1994 r. w Gostyńskim Ośrodku Kultury została zorganizowana pierwsza Wystawa Prac malarskich i Rysunku Zbigniewa Kołomłockiego, a z tej okazji wydano katalog określający krótki życiorys w/w oraz wyszczególniający różnorodny wykaz prac wykonanych w różnych technikach malarskich i rysunkowych. Na tej wystawie pokazano prawie wszystkie prace wykonane w minionym okresie.

W roku 2004 r. w Gostyńskim Ośrodku Kultury została zorganizowana wystawa prac malarskich i rysunkowych dotychczas nie prezentowanych na wystawach ogólnych. Z okazji tej. GOK „Hutnik” w Gostyniu wydał katalog prezentowanych przez ZK. Z okresu minionego dziesięciolecia, wystawiając tam prace w różnych technikach malarskich. Oprócz tego w katalogu tym zaznaczono również tradycje malarskie rodziny Kołomłockich w kilku pokoleniach. Wystawę tę i wystawione prace komentował historyk z Poznania mgr Włodzimierz Trawiński. Na temat wystawy i wystawionych prac bardzo pozytywnie wypowiedziała się lokalna prasa.

Dalej dopinguje niedosyt twórczy, który wykorzystam pozytywnie jeżeli taka będzie wola Boża. Interesuje mnie historia nie tylko Polski, ale również i znajomość historii miasta Gostynia, którą stale pogłębiam, nie zaniedbując malarstwa.

 

Uzupełniono w 2006 r.

 1. Napisał do N. Gazety Gostyńskiej artykuł na temat „Spacerkiem po dawnym Gostyniu w roku 1939” (charakterystyka miasta i życia mieszkańców).

 2. Opracował schemat z nazwiskami obywateli – zamieszkałych w śródmieściu m. Gostynia w roku 1939.

 3. Napisał komentarze (do N. Gazety Gostyńskiej) dotyczący zdarzenia do wyjątków z pamiętników Ojca - Władysława Kołomłockiego z okresu I Wojny Światowej 1914 – 1918 r. napisanego przez w/w w służbie w Legionach Polskich – w działaniach na froncie wschodnim.

Rokrocznie bierze nadal udział w Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (dot. Województwa Wielkopolskiego)