Baran Eugeniusz

Eugeniusz Baran urodził się 21 lipca 1935 roku w Szelejewie, gdzie ukończył szkołę podstawową. W 1950 roku został przyjęty do Gimnazjum i Liceum im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu. Pracę nauczycielską rozpoczął 1 września 1954 roku w Szkole Podstawowej w Szelejewie jako nauczyciel kontraktowy. Kwalifikacje pedagogiczne zdobył w 1955 roku uzyskując świadectwo dojrzałości Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie. W latach 1957-1960 kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu na kierunku fizyka.

Czytaj więcej...

Bartosz Roman

Roman Bartosz urodził się 25 sierpnia 1933 roku w Gostyniu i w tym mieście ukończył szkołę podstawową i zdał maturę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w 1952 roku. Studia odbył w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie pracę magisterską napisał i obronił z wynikiem bardzo dobrym. Jako nauczyciel wychowania fizycznego rozpoczął pracę w Pile ( z nakazu) początkowo w szkole zawodowej . Następnie pracował w Miejskim Komitecie Kultury Fizycznej.

Czytaj więcej...

Chmiel Maria Aleksandra z domu Psarska (Mariola)

Maria Aleksandra Psarska- Chmielowa urodziła się 10 maja 1929 r. w Gostyniu. Maria była najmłodszą z czworga rodzeństwa. Tak ona, jak siostra i bracia – Jadwiga, Andrzej i Stanisław – wszyscy należeli do AK, wszyscy byli żołnierzami  batalionu” Gustaw’i uczestniczyli  w Powstaniu.

Czytaj więcej...

Czeplina Jan

Po szczęśliwym zdaniu matury w lipcu 1958 wyjechaliśmy z Wieśkiem Liebertem do Warszawy aby dostać się na studia w tamtejszej Politechnice. Jako pierwsi zdaliśmy egzaminy wstępne na swoich wydziałach i zostaliśmy przyjęci.

Czytaj więcej...

Danek Stefan

Ukończył  gostyńskie Gimnazjum i Liceum w 1947 roku. W tymże  roku przyjęty został na leśnictwo na wydziale rolniczo- leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1951 roku uzyskał dyplom inżyniera leśnictwa oraz magistra nauk agrotechnicznych.

Czytaj więcej...

Dopierała Tadeusz

Urodziłem się 5 lipca 1938 roku w Borku Wlkp. jako syn nauczyciela Franciszka Dopierały i Cecylii Dopierały. Szkołę podstawową ukończyłem w Borku. Następnie kontynuowałem naukę w Gimnazjum i Liceum Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, zakończoną maturą w 1955 roku.

Czytaj więcej...

Drewniak Jan

Jan Drewniak urodził się12 września 1927 roku w Jutrosinie w powiecie rawickim. Ojciec był urzędnikiem państwowym, pracował w Urzędzie Celnym. Jan Drewniak ukończył pięć klas szkoły powszechnej w Gdyni w 1939 roku.

Czytaj więcej...

Dyzert Demska Krystyna

Krystyna Dyzert maturę zdała w 1955 roku. Po maturze została przyjęta na wydział lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Po jej ukończeniu zrobiła specjalizację z okulistyki, choć jest na emeryturze nadal pracuje. Ma dwie córki i troje wnucząt. Przesłała zdjęcia z lat 1953-1955.

Eckert Marian

Marian Eckert urodził się 11 marca 1932r. w Bydgoszczy, polski historyk , wykładowca akademicki, były wojewoda zielonogórski. Marian Eckert jest absolwentem gostyńskiego Gimnazjum i Liceum z 1950 roku.

Czytaj więcej...

Figas Ludwik

Ludwik Figas urodził się 10 sierpnia 1932 roku w Krobi, zmarł 31 marca 2005 roku w Zielonej Górze. W 1951 roku zdał maturę w Gostyńskim Gimnazjum zamiast na studia , trafił na dwa lata do kopalni „Bobrek’, by odbyć służbę wojskową. Represjonowany politycznie za pochodzenie dwudziestolatek zapadł na zakończoną zabiegiem chirurgicznym chorobę płuca. Trwałe uszkodzenie organizmu wykluczyło w przyszłości karierę Ludwika jako operowego artysty.

Czytaj więcej...

Formanowicz Edward Adam

Edward Adam Formanowicz. Urodzony 08.10.1934 r. w Gostyniu Wlkp. Ojciec Stefan, matka Stanisława ze Stachowskich. Ojciec był przed wojną urzędnikiem w Starostwie Powiatowym, zaaresztowany przez Niemców w 1939 r., znalazł się w grupie zakładników, którzy cudem uniknęli rozstrzelania na Rynku. W 1940 r. rodzina została wysiedlona do Buku. Starszy o 11 lat brat Marian został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec.

Czytaj więcej...

Gała Henryk

Henryk Gała urodził się 23 maja 1938 roku w Zalesiu koło Gostynia. W czasie wojny przebywał z rodzicami na wygnaniu w Rawie Mazowieckiej. Po ukończeni szkoły podstawowej w Gostyniu rozpoczął naukę w Gimnazjum o.o. Salezjanów w Ostrzeszowie później kontynuował ją w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu, tutaj zdał maturę w 1955 roku.

Czytaj więcej...

Godlewska Maria

Maria Godlewska urodziła się 28 lipca 1924 r. w Gostyniu. Jej rodzicami byli: Józef Godlewski nauczyciel w Gimnazjum w Gostyniu i Maria z Barcikowskich nauczycielka muzyki. Program szkoły podstawowej przerabiała prywatnie ( ostatnie klasy w szkole prowadzonej w budynku gostyńskiego gimnazjum przez p. Boguszową). Naukę w Gimnazjum i Liceum w Gostyniu, przerwaną przez wybuch wojny, ukończyła w 1947 roku. Po studiach na wydziale prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1947-1951) pracowała w sądach poznańskich od 02.VII. 1951 r. do 31.XII. 2005 r. Zatrudniona kolejno na stanowiskach: aplikanta, asesora i sędziego powiatowego, wojewódzkiego i apelacyjnego, miała w Sądzie Apelacyjnym powierzoną funkcję przewodniczącej wydziału cywilnego. Zamężna z Telesforem Kaczmarkiem, sędzią.

Godlewski Adam

Adam Godlewski urodził się 1. VIII. 1925 roku w Gostyniu w rodzinie nauczycieli: Marii z Barcikowskich i Józefa Godlewskiego. Pierwsze klasy szkoły powszechnej przerobił w domu, dwie ostatnie w prywatnej szkole prowadzonej w budynku gimnazjum przez p. Boguszową. Wojna już po roku przerwała naukę rozpoczętą w gimnazjum gostyńskim.

Czytaj więcej...

Gosa Marian

Marian Gosa urodził się 18 września 1934 roku w Brudzowicach jako syn Stanisława i Zofii z Szopów. Brudzewice to wioska nieopodal Studzienny z sanktuarium księży Filipinów.

Czytaj więcej...

Gulczyński Kazimierz

Kazimierz Gulczyński urodził się 10 marca 1922 roku w Świerczynach w powiecie brodnickim nad Drwęcą. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Brodnicy, której 7 oddział ukończył w Piaskach ( pow. gostyński) dokąd przeprowadził się z rodzicami.

Czytaj więcej...

Gładysz Andrzej

Blisko 50 lat spędził na sali sądowej. Przeprowadził tysiące rozpraw. Kiedy inni pięli się po szczeblach zawodowej kariery on z godnością znosił to, że na żaden awans nie mógł liczyć. Bo zawsze szedł pod prąd. Najpierw mówiono mu: „Zapisz się do PZPR” to otrzymasz stanowisko. Odmawiał. Potem przekonywano: „Wystąp z „Solidarności.” Nie wystąpił. Gdy nadeszły wreszcie czasy, że nikt nie musiał się już do niczego zapisywać, ani z niczego występować, został Prezesem Sądu Rejonowego w Poznaniu. Był niezwykle barwną postacią poznańskiego wymiaru sprawiedliwości. Choć kilka lat temu poważna choroba oderwała go w jednej chwili od pracy zawodowej do dziś jego nazwisko jest znane, przywoływane, wymawiane z ogromnym szacunkiem. Nestor poznańskich prawników Andrzej Gładysz mówi o sobie tak: - Najważniejsze dla mnie jest to, że dziś, gdy staję przed lustrem mogę spokojnie spojrzeć sobie twarz.

Czytaj więcej...

Głowacka - Skowrońska Janina

Maturę zdałam w maju 1952 roku. Po zdaniu egzaminu wstępnego, tegoż roku zostałam studentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom magistra farmacji otrzymałam 24 października 1956 roku. Zgodnie z obowiązującymi w tym okresie nakazami pracy znalazłam się w Rejonowym Laboratorium Kontrolnym przy Zielonogórskim Zarządzie Aptek, które wtedy mieściło się w Żarach, w charakterze magistra farmacji na stanowisku młodszego asystenta. Laboratoria Kontrolne przy Zarządach Aptek znajdowały się w 17 województwach.

Czytaj więcej...

Hejnowicz Felicja

Felicja Hejnowicz wróciła z Rodziną z wygnania do Gostynia w 1945 roku. Po wojnie zaczęła uczęszczać do Gimnazjum Gostyńskiego, gdzie prof. Millerowi uczyła języka francuskiego, a prof. Rybski łaciny. Po zdaniu matury w 1948 roku studiowała farmację na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Jabłonowski Wiesław

Losy rzucały mnie po Polsce: Tarnów, Elbląg i ostatecznie Gdańsk, gdzie w 1951 roku zdaję maturę w Szkole Techników Budowlanych i podejmuję studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Wodnego, które kończę w 1957 roku uzyskując tytuł inżyniera budownictwa wodnego. Aby utrzymać się, przez cały okres nauki w Szkole Techników i na studiach politechnicznych pracuję w budownictwie. Po studiach podejmuję prace w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym w charakterze Kierownika Robót, a od roku 1953 inspektora technicznego. W latach 1958-61 założyłem firmę prywatną. A od 1961 podejmuję pracę w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Gdańsku w charakterze Starszego Inspektora Nadzoru.

Czytaj więcej...

Jankowiak Jerzy

Jerzy Jankowiak maturzysta z 1960 roku , studiował na Politechnice Poznańskiej,a następnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu matematykę, uzyskując w 1966 roku tytuł magistra.

Czytaj więcej...

Janowski Andrzej

Urodziłem się 16 sierpnia 1932 roku w Lesznie w rodzinie kupieckiej. W roku 1933 rodzice przenieśli się do Gostynia, gdzie ojciec założył przedsiębiorstwo „Ziemiopłody”. Rodzicom powodziło się dobrze. W roku 1938 jako sześciolatek zacząłem edukację szkolną. W 1939 roku wybuchła wojna. Niemcy zlikwidowali polskie szkoły. W 1942 roku Niemcy wysiedlili moją rodzinę do Generalnej Guberni ( Nowy Targ).

Czytaj więcej...

Jastrzębski Marian

Marian Jastrzębski urodził się 23.05.1938  roku w Gostyniu. W 1955 roku zdał maturę w gostyńskim liceum. Po maturze ze względów ekonomicznych postanowił rozpocząć pracę zawodową. Pracował jako referent w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, następnie jako główny księgowy w Kombinacie PGR Pudliszki, zastępca dyrektora i  zarządca komisaryczny.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Konrad

Ksiądz prałat Konrad Kaczmarek urodził się 15 lutego 1928 roku w Krobi, syn Franciszka z zawodu krawca i Stanisławy Olejniczak. Do Szkoły Podstawowej w Krobi uczęszczał w latach 1935- 1939. Naukę kontynuował w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu w latach 1945-1949, zakończoną maturą w dniu 10 maja 1949 roku.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Marian Paweł

Następnie aż do emerytury  w 2000r. zatrudniony był w Centralnym Laboratorium Jedwabniczo- Dekoracyjnym w Łodzi. Marian Kaczmarek uprawia malarstwo sakralne, historyczne ( związane z historią Łodzi przedprzemysłowej), plenerowe, grafikę. Zainteresowania twórcze to żakardowa tkanina dekoracyjna( również na szaty liturgiczne), rysunek i malarstwo sztalugowe o tematyce od pejzażu, martwych natur, poprzez portret, do prac o charakterze religijnym związanych z wizerunkami Matki Bożej Świętogórskiej ( ponad 15 letnia współpraca z Klasztorem Świętogórskim), Częstochowskiej, Studziańskiej. Prace znajdują się w muzeach, kolekcjach prywatnych i wielu kościołach w Polsce ( klasztor OO Filipinów w Gostyniu) i za granicą m.in. Włochy - Zbiory Watykańskie,  Niemcy USA, Kazachstan.Wystawy indywidualne:

Czytaj więcej...

Kaliszan Roman

13 kwietnia 2012 roku w sali im. Lubrańskiego, Colegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania przez Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu honorowego tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Romanowi Kaliszanowi, wybitnemu przedstawicielowi nauk farmaceutycznych i chemicznych.

Czytaj więcej...

Karolczak Cecylia

Karolczak Cecylia zdała maturę w gostyńskim Gimnazjum i Liceum w 1955 roku. Po jego ukończeniu naukę kontynuowała w pomaturalnej Szkole Laborantów Medycznych we Wrocławiu. Pracowała w laboratoriach analitycznych szpitali i przychodniach w następujących miejscowościach: Cieplice, Gostyń, Chodzież. Na emeryturę przeszła po pracy w laboratorium przychodni przyzakładowej  przy Hucie Szkła w Gostyniu. Zmarła 17 listopada 1995r. w Gostyniu.

Karski Juliusz

Po zdaniu matury w maju 1949 roku i po opuszczeniu konwiktu na Świętej Górze w Gostyniu powróciłem do Warszawy,  przygotowując się do egzaminów wstępnych w SGGW, na rolnictwo. Zdałem, ale z powodu pochodzenia ziemiańskiego nie zostałem przyjęty. Znajomy dziekan wydziału nauk przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego  prof. Wiktor Gemula przyjął mnie nageologię, powiększając sekcję geologiio 10 miejsc, w tym dla członków ZMP i dla mnie dziesiątego nie stowarzyszonego.

Czytaj więcej...

Kaźmierowski Włodzimierz

Włodzimierz Kaźmierowski maturzysta z 1954 roku. Był laureatem I Olimpiady Chemicznej w 1954 roku, która odbyła się w pałacu Młodzieży im. Bolesława Bieruta w Stalinogrodzie ( Katowice- od 9 marca 1953 do 20 grudnia 1956 ).Jak sobie przypomina został sklasyfikowany na 8 miejscu. W tej samej olimpiadzie wzięła udział Irena Liebert, już nieżyjąca nauczycielka chemii w liceum w Gostyniu w latach sześćdziesiątych.

Czytaj więcej...

Kołodziejczyk Piotr Franciszek

Piotr, Franciszek Kołodziejczyk syn Józefa i Bronisławy Olszewskiej, urodzony 8 czerwca 1939r w Poznaniu. Absolwent wydziału pokładowego (nawigacji i uzbrojenia) Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (1960), wydziału dowódczo-sztabowego Akademii MW w Sankt Petersburgu /d. Leningrad/ (1973), oraz studiów operacyjno-strategicznych w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie (1980).

Czytaj więcej...

Kołomłocki Zbigniew

Urodzony dnia 14 lipca 1927 r. w Gostyniu jako syn nauczyciela gimnazjalnego Władysława i Michaliny (z d. Kuta) – nauczycielki.

Od najdawniejszych lat lubił rysować i malować – najpierw pod kierunkiem ojca Władysława.

Przedwczesna śmierć ojca (4.09.1939 r.) i wysiedlenie do Generalnej Guberni – Krakowa spowodowały przerwę w rysowaniu. Ponownie zaczyna tworzyć (rysować i malować) w okresie powojennym.

Czytaj więcej...

Kruczkiewicz Jacek

Do Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej zostałem przyjęty w roku 1946, we wrześniu na podstawie zdanego egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły powszechnej(obecnie zwanej podstawową). Stało się tak z powodu przerwy w nauce spowodowanej skutkami wojny ,a dokładnie pobytem w obozach  koncentracyjnych  Auschwitz –Birkenau oraz Berlin-Blankenburg dokąd zostałem wywieziony z rodzicami po Powstaniu Warszawskim w roku 1944 i z których powróciłem do Polski po zakończeniu wojny.

Czytaj więcej...

Krzywosądzki Michał

Urodziłem się 27 września 1923 roku w Nowym Tomyślu, w województwie poznańskim. Szkołę Powszechną ukończyłem w miejscu urodzenia. W roku 1936 rozpocząłem naukę w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Lenartowicz Jerzy

Jerzy Lenartowicz urodził się 30 marca 1932 roku w Gostyniu. Naukę w Gimnazjum i Liceum rozpoczął we wrześniu 1945 r. a zakończył maturą w maju 1951 roku.

Czytaj więcej...

Lenartowicz Wojciech

Wojciech Lenartowicz urodził się 4 lutego 1934 roku w Gostyniu, młodszy brat Jerzego, zmarł 14 lipca 2011r.w Warszawie. Naukę w Gimnazjum i Liceum rozpoczął w 1946 roku i zakończył maturą w 1951r. Studiował na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uczelnię ukończył w 1957 roku. Pracował w terenowych placówkach medycyny weterynaryjnej w Choczu (pleszewskie), Bobrowicach ( Krosno Odrzańskie) i w Krośnie Odrzańskim. Od 1 lutego 1963 r. aż do końca 1990r. Wojciech Lenartowicz był lekarzem weterynarii w Zakładzie Tresury Psów Służbowych w Sułkowicach (w powiecie grójeckim) i kierownikiem Ambulatorium Weterynaryjnego. Służbę zakończył w stopniu podpułkownika.

Malesiński Józef

Józef Malesiński urodzony 15 marca 1931 roku w Michałowie w powiecie gostyńskim.

Do konwiktu na Świętą Górę dostałem się w czerwcu 1945 roku, ułatwił mi to dyrektor gimnazjum Jan Gruchała. Byłem sierotą, rodzice zginęli podczas wyzwolenia Krakowa w styczniu 1945 roku. Po powrocie z wysiedlenia zapisałem się do gimnazjum. Egzamin z języka polskiego prowadziła pani profesor Kaczmarska.

Czytaj więcej...

Markowski Stefan

Urodził się 29 czerwca 1937 roku w Gostyniu jako syn Józefa i Marii z domu Tomaszewska. Był jednym z siedmiorga dzieci, których wychowywaniem zajmowała się matka. Ojciec natomiast pracował jako urzędnik w Starostwie Powiatowym. Przed wybuchem wojny, w sierpniu 1939 roku, wszyscy urzędnicy z rodzinami musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania. Rozpoczęła się ucieczka, która trwała do października. Po tym okresie rodzina osiadła ponownie w Gostyniu, ale w czasie okupacji trzykrotnie była wykwaterowywana z zajmowanego mieszkania. Dzięki znajomości języka niemieckiego ojciec został zatrudniony w niemieckiej firmie zbożowej, przez co można było przetrwać trudny okres, a po wojnie pracował jako urzędnik w Powiatowej Radzie Narodowej.

Czytaj więcej...

Mike Stanisław

Urodziłem się w Gostyniu 6 maja 1931 roku. Dziecięce lata ( od 2 do 14 roku życia spędziłem u dziadków w Drzęczewie. Tam też ukończyłem w 1939 roku pierwszą klasę Szkoły Powszechnej. Tam również przebywałem w czasie okupacji pasąc krowy i pomagającw gospodarstwie. Przez pewien okres chodziłem do szkoły niemieckiej dla dzieci polskich.Po wyzwoleniu w marcu lub kwietniu 1945 roku odwiedzając rodziców w Gostyniu dowiedziałem się, że odbywają się zapisy do gimnazjum.

Czytaj więcej...

Morawski Stanisław

Urodziłem się w Plancie ( powiat opatowski, woj. kieleckie) w dniu 02.02.1929 r. Moi Rodzice Stanisław i Olga  z d. Dunin. W domu panowała atmosfera raczej surowa, przy dobroci Rodziców i dużej ich wyrozumiałości. Byli wymagający, zwłaszcza w kwestiach moralnych i religijnych, ale równocześnie cieszyliśmy się dużą swobodą.

Czytaj więcej...

Mulak Andrzej

Urodziłem się 8 lipca 1936 roku w Krakowie. Ojciec mój był lekarzem weterynarii, matka nie pracowała zawodowo. Do roku 1940 mieszkałem w Krakowie, a w latach 1940-1948

Czytaj więcej...

Myszkowski Jerzy

Wspomnienia ze Świętej Góry:

Pamiętam dobrze księdza Olgierda Kokocińskiego, naszego opiekuna, którego odwiedziłem w Tarnowie z moja Mamą zakonnicą Sacre-Coeur w 1965r.

Pamiętam także księdza Rataja.

Przyjaźniłem się blisko z Hieronimem Mycielskim.

Czytaj więcej...

Naglak Henryk

Henryk Naglak zmarł 24 kwietnia 2010 roku, artysta plastyk, malarz, grafik, rysownik, liternik, twórca związany z Gostyniem, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu z 1966 roku.

Czytaj więcej...

Nowak Henryk

Po maturze w 1958 roku podjąłem studia na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej w Gdańsku. Studia te ukończyłem w 1963 r. uzyskując tytuł magistra inż. mechanika. W tym samym czasie rozpocząłem staż zawodowy w Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalowego „ Zastal” w Zielonej Górze. Zakład ten był producentem wagonów towarowych oraz różnorodnych konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...

Nowakowski Paweł

Po maturze w 1953 roku rozpocząłem studia na Politechnice Wrocławskiej na wydziale mechanizacji rolnictwa. W 1957 r. uzyskałem dyplom ukończenia studiów i w tymże roku ożeniłem się.

Czytaj więcej...

Pawłowski Bolesław

Bolesław Pawłowski urodził się 19 lutego 1934 roku w Ostrowie Wlkp. Od 1948 roku mieszkał w Gostyniu. Jako 6 – letnie dziecko poznał los wypędzonych , gdy Niemcy wysiedlili rodzinę Pawłowskich do Generalnej Guberni – do Siedlec.

Bolesław Pawłowski zdaje maturę w gostyńskim gimnazjum w 1952 roku. Na studia nie dostaję się z powodu złego pochodzenia, w międzyczasie umiera mu ojciec, a za rok mama. Przez rok pracuje w gostyńskiej cukrowni. W roku 1953 zdaje egzamin na Akademię Medyczną w Poznaniu, którą kończy w terminie.

Czytaj więcej...

Perczak Edward

Edward Perczak urodził się 17 września 1931 roku w Gostyniu jako jedenaste dziecko w rodzinie robotniczej. Tam skończył szkołę podstawową i gimnazjum. Maturę zdał w Liceum w Gostyniu w 1951 roku. Do nowicjatu został przyjęty w 1951 roku w Pieniężnie. Pierwsze śluby zakonne złożył w Nysie w 1953 roku, a wieczyste w 1958 w Pieniężnie.

Czytaj więcej...

Pilecki Otton Wojciech

BUNT OPANOWANY CZYLI EDUKACJA TOTALNA

Po to, aby ocenić zjawisko trzeba perspektywy. Pewien wynalazca powiedział, że „trzeba wyjść na zewnątrz problemu”. Dlatego może blisko półwiecze od mojego przyjazdu do Gostynia uprawnia mnie do snucia wspomnień i wyciągnięcia wniosków. To, co wówczas wydawało mi się nieraz śmieszne, nieraz wbrew mojemu „ja”, dziś nabiera innych barw i innych kształtów. A jak się zaczęło.

Czytaj więcej...

Portalski Roman

Roman Portalski urodził się w 1926 roku. Adwokat i radca prawny. Po powrocie z wysiedlenia z Rawy Mazowieckiej w latach 1945-1946 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu. Zdał pierwszą powojenną maturę w 1946 roku. W latach 1946- 1951 studiował na Uniwersytecie Poznańskim prawo i ekonomię polityczną.

Czytaj więcej...

Poszumska Krystyna z domu Mońko

Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu – rocznik maturalny1959. Urodziłam się w Gostyniu, przy ul. Młyńskiej 9, w trzecim roku, krwawej i okrutnej, II wojny światowej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 1, w roku 1955 rozpoczęłam edukację w Liceum, w klasie języka niemieckiego i łaciny, zakończoną maturą w 1959 roku.

Czytaj więcej...

Powajbo Lucjan

Lucjan Powajbo urodził się 7 stycznia 1932 roku w Grodnie. Po wojnie wraz z rodziną , jako repatriant, zamieszkał w Gostyniu i rozpoczął naukę w Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej. Maturę zdał w 1951 roku. W tym też roku zdał egzaminy wstępne na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, nie został przyjęty z powodu braku miejsc, ale na tej podstawie dostał się na Akademię Medyczną w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Półtoraczyk Stanisław

Urodziłem się dnia 8 lipca 1921 roku w Piaskach z ojca Ignacego i matki Elżbiety z domu Twardowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1935 roku rozpocząłem naukę w Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu. W roku 1939 po zdaniu egzaminu konkursowego zostałem przyjęty do Liceum Mechanicznego w Poznaniu. W końcu 1939 roku rozpocząłem praktykę w warsztacie mechanicznym Jana Twardowskiego w Piaskach, aby ukryć się przed Niemcami.

Czytaj więcej...

Puśledzki Szczepan

Szczepan Puśledzki po zdaniu matury w Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w 1949 roku chciał studiować weterynarię we Wrocławiu. Ojciec posiadał gospodarstwo rolne, był tzw. "kułakiem’’, więc syn nie miał możliwości studiowania . Zatrudniał się wtedy w różnych zakładach pracy, a od 1960 pracował w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „ Gryf’’w Szczecinie. Pływał na statkach – bazie rybackiej „ Pułaski’’, ‘’Gryf’ Pomorski”, „ Kaszuby’’, zajmując funkcje: magazyniera, ekonomisty ds. rozliczeń, ochmistrza.

Czytaj więcej...

Romaniszyn Władysław

Po zdaniu matury w 1951 roku złożyłem dokumenty w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu. Starałem się o przyjęcie na wydział elektryczny. Po zdaniu egzaminów wstępnych moje zabiegi zostały uwieńczone sukcesem. Studia skończyłem w 1955 roku uzyskując tytuł inżyniera specjalisty w zakresie elektrowni.

Czytaj więcej...

Rostworowski Jan Stanisław

Stanisław Jan Rostworowski  z Rostworowa herbu Nałęcz urodził się 27 listopada 1934 roku w Poznaniu – polski dziennikarz, publicysta i katolicki działacz społeczny, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji (1972- 1985).

Urodził się w rodzinie generała Stanisława Rostworowskiego i Zofii z Mycielskich.

Czytaj więcej...

Sierpowski Kazimierz

Ks. Kazimierz Sierpowski urodził się 13 stycznia 1929 roku w Domachowie w powiecie gostyńskim, syn Jana ( powstańca wielkopolskiego) i Weroniki z domu Grześkowiak.

Od grudnia 1939 roku do marca 1945 roku przebywał na wygnaniu w Tarnowie w Małopolsce. W latach 1945- 1948 ks. Kazimierz Sierpowski był uczniem gimnazjum w Gostyniu i przebywał w Konwikcie na Świętej Górze.

Czytaj więcej...

Ślusarczyk – Prange Barbara

Lata nauki pobieranej w Gimnazjum i Liceum w Gostyniu wspominam jako jedne z najlepszych lat w moim życiu, tak dzięki znakomitym nauczycielom, jak i dzięki wspaniałym kolegom i zawartym z nimi wieloletnim przyjaźniom. Zdobyta wiedza i zaszczepione postawy życiowe owocowały przez całe moje życie.

Czytaj więcej...

Stebart Mieczysław

Urodzony 11 grudnia 1925 roku w Grudziądzu jako syn Stanisława i Teresy z domu Kozłowskiej. Przed wojną, w roku szkolnym 1938/ 39 ukończyłem pierwszą klasę Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Podczas wojny, aby uniknąć wywiezienia na roboty do Niemiec, w 1941 roku zostałem wysłany do krewnych do Łodzi, gdzie musiałem pracować najpierw w dużym zakładzie ślusarskim, a potem w składzie drzewa. Jesienią 1944 roku zostałem wywieziony do  przymusowej pracy, na tzw. „Einsatz”.

Czytaj więcej...

Szopny Stanisław

Zauroczony życiem księży Filipinów, co wynikało m.in. z bliskości zamieszkania, postanowiłem, że po zdaniu matury sam spróbuję tą drogą pójść. Po skończonych wakacjach spakowałem manatki i pojechałem do Tarnowa, by studiować teologię w Wyższym Seminarium Duchownym. Pierwszy rok studiów przeszedł dość gładko pod względem nauki, jednak zaczęły się pojawiać rysy na tym, co nazywa się powołaniem. Powstawało coraz więcej znaków zapytania, te robiły się coraz większe ! I tak upłynął drugi rok studiów, z tym że narastało coraz więcej wątpliwości. Ta wątpliwość, po skończonym roku szkolnym przekształciła się w pewność, że nie tędy droga. I tak trzeba było podjąć decyzję, czy wracać do Gostynia, czy też pozostać w Tarnowie. Po niedługim okresie zatrudnienia w PSS Tarnów, upomniało się o mnie Ludowe Wojsko Polskie i powołano mnie do odbycia służby wojskowej. Wcielono mnie najpierw do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, potem była jednostka w Słupsku, Gołdapii i zakończyłem w Białej Piskiej. Po odbyciu służby wojskowej wróciłem do Tarnowa, do pracy w PSS. Tam w roku 1962 ożeniłem się ( w tym roku obchodzimy 50- lecie związku). Pracując na różnych stanowiskach doczekałem się zawału serca w 1991 roku. Po opuszczeniu szpitala lekarze nie pozwolili mi pójść do pracy i do maja 1992 roku byłem na rencie a później emeryturze. W październiku 2010 r. przenieśliśmy się do Pucka, bowiem tutaj młodsza córka znalazła swoją połówkę, i co było robić, stanęliśmy przed dylematem- albo siedzieć we dwójkę w Tarnowie, - albo jechać do drugiej córki do „żabojadów’’ ( tam wyszła za mąż) albo PUCK. Wybraliśmy to ostatnie, bowiem w przyszłości będzie miał kto nam podać szklankę wody. Z pozdrowieniami znad morza.

Stanisław Szopny

Tkaczyk Zofia

Zofia Maria Tkaczyk z domu Miller. Urodziłam się 27 lutego 1932 roku w Grodzisku w powiecie nowotomyskim jako córka Marii Haliny Miller z domu Staniewskiej i Ryszarda Millera. W latach 1936-1939 mieszkałam w Gostyniu, gdzie matka uczyła w Gimnazjum języka francuskiego, a ojciec matematyki. W grudniu 1939 roku zostałam wysiedlona z rodziną do Generalnej Guberni. Do kwietnia 1945 roku przebywałam w Rawie Mazowieckiej, we wsi Paprotnia w powiecie grójeckim oraz w Kielcach. Po powrocie do Gostynia w maju 1945 roku uczęszczałam do Gimnazjum. Maturę zdałam w 1950 roku. Następnie wyjechałam do Poznania na studia na wydziale Farmacji Akademii Medycznej, które ukończyłam w 1954 roku. Pracowałam w kilku aptekach na terenie Poznania. W 1987 roku przeszłam na emeryturę.  

Tuszyńska – Winiarczyk Aniela

Aniela Tuszyńska jest absolwentką Gimnazjum Liceum w Gostyniu z 1950 roku.

Urodziła się 13 lutego 1930 r. w Krobi, w rodzinie Władysława i Jadwigi Tuszyńskich. Naukę rozpoczęła w1935r. w Szkółce Parafialnej prowadzonej przez Siostry Elżbietanki, następnie kontynuowała w  Szkole Podstawowej w Krobi, do czasu okupacji ukończyła dwie klasy. Do 1942r. uczęszczała do  szkoły niemieckiej dla dzieci polskich. Aby nie wywieziono jej do Niemiec pracowała do końca wojny u Niemca -Schurmanna.  

Czytaj więcej...

Walski Michał

Michał Walski zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Gostyńskiej w 1960 roku.

W 1965 roku ukończył studia na Uniwersytecie w Poznaniu oraz dostał pierwszą pracę w Katedrze Patologii Akademii Medycznej w Warszawie. Dwa lata później, w 1967 roku, pracował w Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Warszawie. W 1972 roku otrzymał stypendium fundowane przez rząd Japonii, fundatorem stypendium była Organizacja Promująca Naukę, był to pierwszy Polak z dziedziny medycyny, który uzyskał to stypendium.

Czytaj więcej...

Wasela Kazimierz

Kazimierz Wasela urodził się w Jarocinie 09 stycznia 1931 roku. Rodzice przenieśli się do Gądek koło Poznania, gdzie Jan Wasela dostał pracę na kolei w Poznaniu. Na początku wojny żona wraz z dziećmi uciekła pod Warszawę. W 1941 roku Jan Wasela jako zawiadowca stacji PKP nie przepuścił w odpowiednim czasie transportu kolejowego w głąb Polski i za to został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu zagłady w Buchenwaldzie. Tam został zamordowany i spalony w 1941 roku, o czym powiadomiono rodzinę.

Czytaj więcej...

Wasielewski Paweł

Paweł Wasielewski urodził się w 1932 roku w Gostyniu. Po małej maturze zdanej w Gostyńskim Gimnazjum w 1948 roku przeprowadził się do Poznania. Tam dokończył naukę. Potem wyjechał do Warszawy. Jest dziennikarzem specjalizującym się w problematyce międzynarodowej. Włada płynnie włoskim, niemieckim i francuskim. Publikował w prasie, pracował w radio i telewizji. Współpracował z „ Przeglądem Sportowym”, „ Dziennikiem Łódzkim”, „ Kurierem Polskim”, „ Odnową”, „ ITD.”, „ Życiem Warszawy” , „ Trybuną Robotniczą”, „ Panoramą Śląską”.

Czytaj więcej...

Węclewicz Andrzej

Andrzej Węclewicz zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu w maju 1959 roku. Następnie studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na wydziale technologii drewna. W dniu 28 października otrzymał dyplom magistra inżyniera technologii drewna. Ponieważ w czasie studiów otrzymywał stypendium fundowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Toruniu, miał obowiązek po studiach odbyć staż w tym przedsiębiorstwie. Pracę stażysty rozpoczął w grudniu 1964 r. w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Czersku na Pomorzu.

Czytaj więcej...

Wolfarth Stanisław

Stanisław Wolfarth urodził 10 lutego 1933 roku w Gostyniu. Jego ojcem był Juliusz Wolfarth – starosta gostyński w latach 1932-1937 ( zginął w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Auschwitz). W czasie okupacji młody Stanisław uczył się w domu w Poznaniu pod okiem ukrywanego przez matkę, księdza Stefana Tabora. Po wojnie kontynuował naukę w Gimnazjum w Gostyniu, przebywając w konwikcie prowadzonym przez Księży Filipinów na Św. Górze. Tutejszej szkoły jednak nie ukończył z przyczyn ekonomicznych.

Czytaj więcej...

Woziwodzki Jerzy

Jerzy Woziwodzki urodzony 14 kwietnia 1939 roku w Warszawie, syn Józefa i Zofii Kujawskiej. Maturę zdaje w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu w roku 1957. Studia zaczyna od architektury na Politechnice Wrocławskiej, następnie na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 1966 roku w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1966 roku i członek IAA- AIAP-u.

Czytaj więcej...

Zieliński Andrzej

Andrzej Zieliński po zdaniu matury w 1959 roku studiował w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, którą w stopniu porucznika żeglugi morskiej. Pływał na statkach rybackich jako trzeci oficer. Następnie ukończył drugi fakultet na Akademii Rolniczej w Olsztynie. Do czasu przejścia na emeryturę pływał nadal na statkach rybackich, jako technolog przetwórstwa rybnego. Zmarł 80 czerwca 2010 roku w Gnieźnie i tam jest pochowany.

Informacja od żony Krystyny Zielińskiej.